Ochrana osobních údajů

Poučení o ochraně osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. ve znění pozdějších novel: zadavatel vyšetření je považován podle zákona 101/2000 Sb. za tzv. subjekt údajů a GENERI BIOTECH za správce osobních údajů. Správce je podle §9, pís. a) povinen poučit subjekt údajů o jeho právech podle § 12 a 21, jsou-li zpracovávány citlivé údaje, kam patří i genetické informace, které budou zjištěny během testování. Podle § 12 zák. 101/2000 Sb., požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Podle § 21, kazdý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, popř. b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Zpracování osobních údajů znamená, že tyto údaje budou zaneseny do administrativní databáze společnosti GENERI BIOTECH tak, aby bylo možné provést vyšetření, provést kontrolu údajů a odeslat výsledek. Nejpozději po jednom roce po odeslání výsledků jsou osobní data (jména, adresy) na médiích znečitelněna, listinné záznamy skartovány a vzorky DNA zničeny.